ZİRAAT FAKÜLTESİ

(TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ)

 

 

BİTKİSEL ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ

 

         Mevcut Bölümler : Bitkisel Üretim, Kültür Bitkileri Üreticiliği ve Paz.

         Alacağı Unvan     : Bitkisel Üretim Mühendisi

         ÖSS Puan Türü    : SAY

         Eğitim Süresi       : 4

 

Bitkisel üretim programının amacı, besin olarak yararlanılan tarla ve bahçe bitkilerinin üretimi, verimlerinin artırılması ve ürünlerinin değerlendirilmesi alanında çalışacak elemanları yetiştirmek. Bitkisel üretim programında matematik, biyoloji,  kimya, tarımsal ekoloji, meteoroloji, toprak bilgisi, bitki besleme ve toprak verimliliği, meyve yetiştirme ilkeleri, bahçe bitkileri ıslahı, böcek ekolojisi, yem kültürünün ilkeleri, serin iklim tahılları gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

 

         Bu bölüme kayıt yaptıran öğrenciler, 4. sınıfta bahçe bitkileri, tarla bitkileri, bitki koruma (bitki hastalıkları) programlarından birini seçerler. Bu program üzerine eğitim yaparlar.

 

          Bahçe Bitkileri: Bağ ve bahçelerde çeşitli sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi, türlerinin geliştirilmesi, ürünlerin toplanması, korunması ve pazarlaması konularında eğitim yapar.

 

          Tarla Bitkileri: Tarla ürünleri olan buğday, arpa, pancar, ay çiçeği gibi ürünlerin yetiştirilmesi, türlerinin geliştirilmesi, toplanması, korunması ve pazarlaması konularında eğitim yapar.

 

         Bitki Koruma: Bol ve kaliteli bitkilerin elde edilmesi için hastalıklardan ve yabancı otlardan korunmasını sağlar.

 

Bitkisel üretim programından mezun olanlara “Bitkisel Üretim Ziraat Mühendisi” diploması verilir. Bitkisel üretim alanında yetişen ziraat mühendisi, ürünlerinden yararlanılan tarla, bahçe ve sera bitkilerinin verimliliklerinin artırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi için araştırmalar yapar, bol verimli ve sağlıklı bitkisel ürün elde etmenin yolları konusunda üreticilere yardımcı olur.

 

Bitkisel üretim alanında yetişen ziraat mühendisleri Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığına bağlı çiftliklerde, özel çiftliklerde ve laboratuarlarda çalışabilecekleri gibi kendi özel çiftliklerini de kurabilirler. Bitkisel üretim programı mezunları, bahçe bitkileri ve öğretmenlik mesleği alanında yeterli düzeyde eğitim görmeleri koşulu ile, isterlerse meslek liselerine, süs bitkileri alanındaki dersleri okutmak üzere, öğretmen olarak atanabilirler.

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

 

         Mevcut Bölümler : Gıda Mühendisliği, Gıda Bilimi ve Teknolojisi

         Alacağı Unvan     : Gıda Mühendisi

         ÖSS Puan Türü    : SAY

         Eğitim Süresi       : 4

 

Gıda mühendisliği bölümü, Gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi ve Gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak korunması, artıklarından yeni besin oluşturulması, hammaddelerden çok yönlü yararlanılması ve böylece sağlıklı Gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırma ve eğitim yapar. Gıda mühendisliği bölümünün dalları ve ilgilendikleri konular Aşağıda özetlenmiştir.

 

Gıda Bilimi: Gıdaların kimyası, biyokimya, enzim bilimi, Gıda mikrobiyolojisi, kalite kontrolü vb. konularla ilgilidir.

 

Gıda Teknolojisi: Gıda mühendisliği temel işlemleri, tüm bitkisel ve hayvansal Gıdaların islenmesi ve biyoteknoloji konuları ile ilgilidir.

 

Gıda mühendisliği bölümlerinde matematik, fizik, kimya, ekonomi ve temel mühendislik dersleri okutulmakta, eğitim ilerledikçe Gıda mühendisliği alanına özgü derslerde yoğunlaşılmaktadır. Öğrenciye ayrıca Gıda sanayisini tanıması, uygulama bilgileri edinmesi ve beceri kazanması amacıyla endüstride staj yaptırılmaktadır.

 

Gıda mühendisliği bölümünü bitirenlere, "Gıda Mühendisi" unvanı verilmektedir. Gıda mühendisliği esas itibariyle bir üretici mühendislik dalıdır. Gıda üretiminde ve isletmede çalışanlar, bizzat üretimi denetler ve karşılaşılan sorunların giderilmesi ile uğraşırlar; kalite kontrol dalında ise işletmeler bünyesindeki ünitelerde ara aşamalarda işlenmiş madde kontrollerini yaparlar, tüketime sunulmuş Gıdaların denetimi ile ilgilenirler.

 

Gıda mühendisliği bölümü mezunları, Tarım, Orman ve Köy işleri, Sağlık, Maliye ve Gümrük; Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarında, belediyelerde ve özel sektörde proje mühendisi, isletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman veya kalite kontrol uzmanı olarak görev alabilirler.

 

HAYVANSAL ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ

 

         Mevcut Bölümler : Hayvansal Üretim

         Alacağı Unvan     : Hayvansal Üretim Mühendisi

         ÖSS Puan Türü    : SAY

         Eğitim Süresi       : 4

 

Hayvansal üretim programının amacı, besin olarak yararlanılan hayvan türlerinin üretimini planlayıp gerçekleştirebilecek elemanları yetiştirmek. Hayvansal üretim programında, temel derslerin yanı sıra tarımsal ekoloji, zooloji, tarım ekonomisi, anatomi-fizyoloji, genetik, zootekni, üreme biyolojisi, yemler bilgisi, bitki koruma, hayvan besleme fizyolojisi, hayvan ıslahı, et ve et ürünleri teknolojisi, hayvansal üretimde organizasyon ve planlama gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

 

Hayvansal üretim programından mezun olanlara “Hayvansal Üretim Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Hayvansal üretim alanında yetişen ziraat mühendisi, ürünlerinden yararlanılan hayvanların verimliliklerinin arttırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi için araştırmalar yapar, sağlıklı hayvansal ürün elde etmenin yolları konusunda üreticilere yardımcı olur.

 

Hayvansal üretim alanında yetişen ziraat mühendisleri Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığına bağlı çiftliklerde, özel hayvan üretimi yapan çiftliklerde, hayvansal üretime yönelik sanayi kuruluşlarında ve laboratuarlarda çalışabilecekleri gibi kendi özel isletmelerini de kurabilirler.

 

TARIM TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ

 

         Mevcut Bölümler : Tarım Teknolojisi, Tarım İşletmeciliği

         Alacağı Unvan     : Tarım Teknolojisi Mühendisi

         ÖSS Puan Türü    : SAY

         Eğitim Süresi       : 4

 

Tarım teknolojisi programının amacı, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi , bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, depolanması ve islenmesinde gerekli yapı ve araçları geliştirecek teknik elemanları yetiştirmek. Tarım teknolojisi programında, matematik, fizik, kimya gibi temel derslerin yanı sıra dinamik, mukavemet, akışkanlar mekaniği, tarım teknolojisi ve sosyal bilim, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, tarımsal yapılar, tarım mekanizasyonu gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

 

         Bu bölüme kayıt yaptıran öğrenciler, 4. sınıfta tarımsal sulama ve yapılar, tarım makineleri, tarım ekonomisi, toprak, programlarından birini seçerler. Bu program üzerine eğitim yaparlar.

 

         Tarımsal Yapılar ve Sulama: Tarım arazisinin erozyondan korunması, sulaması ve verimin artırılması için yöntemlerin geliştirilmesi ve tarımsal yapıların planlaması konularında çalışacak teknik insan gücünü yetiştirir.

 

        Tarım Makineleri: Çeşitli tarım aletlerinde kullanılabilecek en uygun makine ve enerji türünün saptanması, alet ve makinelerin tasarımı, yapımı ve kullanımı ve geliştirilmesi alanında çalışabilecek teknik insan gücünü yetiştirir.

 

          Tarım Ekonomisi: Tarım gücene ayrılan sermaye ve iş gücünün en verimli şekilde kullanılması için gerekli ekonomistler ve tarım müesseselerinin yöneticiliği konusunda eğitim yapılır.

 

         Toprak: Toprak ve bitkisel ürünlerinin yapı ve niteliklerinin incelenmesi, en yüksek miktarda ürün elde edebilmek için gerekli niteliklerin toprağa kazandırılmasına ve arazinin erozyondan korunmasına çalışılır.

 

Tarım teknolojisi programından mezun olanlara “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Tarım teknolojisi alanında yetişen ziraat mühendisleri tarımsal üretimin alt yapısını oluşturan sulama ve drenaj tesislerinin kurulması, tarım alanlarının ekilmesi, gübrelenmesi, bitkilerin ilaçlanması ve toplanması işlemlerinde kullanılacak araç ve gereçlerin tasarlanması ve üretimi, hayvan barınaklarının yapımı gibi işleri planlar ve yürütürler.

 

Tarım teknolojisi programından mezun olanlar kamu kesiminde Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığında çalışabilirler, özel sektörde ilgili alanlarda iş

bulabilirler.