TIP FAKÜLTESİ

 

TIP

 

         Mevcut Bölümler : Tıp

         Alacağı Unvan     : Tıp

         ÖSS Puan Türü    : SAY

         Eğitim Süresi       : 4

 

Tıp programının amacı, insanların sağğını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır. Tıp programında eğitim süresi 6 yıldır. Bu fakültelerde öğretim "Tıp Doktorluğu" ve "Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Eğitimi" olmak üzere iki düzeyde yapılır. Tıp doktorluğu düzeyi üç kademeden oluşur:

 

(1)Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesi, öğretimin ilk iki yılını kapsar. Bu dönemde biyoloji, fizik, kimya dersleri ile anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji vb. temel tıp dersleri verilir.

(2) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesi, öğretimin 3., 4. ve 5. sınıflarını kapsamakta ve bazı temel tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinik gibi uygulama alanları ve gerekli laboratuar çalışmalarını içermektedir.

(3) Öğretimin 6. yılını kapsayan Aile Hekimliği Kademesi, klinik ve poliklinik uygulamalarını içermektedir.

 

Temel Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi ise, Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini basarı ile tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebilecekleri 2 yıllık bir eğitimdir. Bu dönemde, botanik, zooloji,

anatomi, biyokimya, biyofizik, mikrobiyoloji vb. dersler okutulmaktadır.

 

Tıp programında okumak ve doktor olmak isteyen kimselerin, kuvvetli bir dikkat ve belleğe; operatör olmak isteyenlerin ayrıca el-parmak becerisine sahip olmaları gerekir. Tıp eğitimi uzun ve yorucu bir eğitimdir. Bunun için kişinin bilime, özellikle biyoloji, fizik, kimya, anatomi ve fizyolojiye içten ilgi duyması, meslektaşları ve hastaları ile iyi iletişim kurabilmesi için hoşgörülü, insan sevgisi ve insanlara yardım isteği güçlü bir kimse olması gerekir. Tıp eğitimi uzun ve masraflı bir eğitimdir. Kişinin bu hususu göz önünde tutması gereklidir.

 

Tıp programında aşağıdaki diplomalar verilir.

Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini başarı ile tamamlayanlara üniversiteden ayrıldıkları takdirde "Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması" verilir.

Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Önlisans ve Temel Tıp Bilimleri Lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması" verilir.

Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesini başarı ile tamamlayanlara "Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması" verilir.

Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu için öngörülen Temel Tıp Bilimleri Önlisans, Klinik Bilimleri Yüksek Lisans ve onları takip eden Aile Hekimliği kademelerini basarı ile tamamlayanlara "Tıp

Doktorluğu Diploması" verilir.

 

Hekimlerin çalışma şartları genellikle ağırdır. Resmi bir sağlık kuruluşuna bağlı hekimlerin gündüz çalışmalarına ek olarak gece ve hafta sonu nöbetleri vardır. Ülkemizde hekim sayısı az olduğundan bir hekime düsen hasta sayısı da çok fazla olmaktadır. Muayenehanesi de olan hekimler günün her saatinde dolu demektir. Geceleri hastaya çağrılan doktor, mesleki sorumluluğu gereği gitmek zorundadır.

 

Tıp fakültesini bitiren bir kimse "Pratisyen Hekim" unvanını taşır. Pratisyen hekim olan kimse, Öğrenci Seçme ve Yerlestirme Merkezi tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, TUS’ta başarılı olduğu takdirde, aşağıda belirtilen alanlardan birinde uzmanlaşabilir.

 

I- Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Dalları:

1. Halk Sağğı

a. Epidemiyoloji

b. İşçi Sağğı ve Güvenliği

c. Okul Hekimliği

d. Askeri Sağlık Hizmetleri Hekimliği

2. Spor Hekimliği

3. Hava ve Uzay Hekimliği

4. Deniz Hekimliği

5. Hijyen ve Koruyucu Hekimlik

6. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

7. Aile Hekimliği

II- İyileştirici Hekimlik (Klinik) Uzmanlık Alanları:

1. İç Hastalıkları

2. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

3. Çocuk Sağğı ve Hastalıkları

4. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

5. Ruh Sağğı ve Hastalıkları

6. Deri ve Zührevi Hastalıklar

7. Nöroloji (Sinir Sistemi Hastalıklar)

8. Genel Cerrahi

9. Çocuk Cerrahisi

10. Ortopedi ve Travmatoloji (İskelet Sistemi Hastalıkları)

11. Anesteziyoloji ve Reanimasyon

12. Kadın Hastalıkları ve Doğum

13. Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

14. Göz Hastalıkları

15.Üroloji (Boşaltım Sistemi Hastalıkları)

16. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

17. Hidroklimatoloji

18. Radyoloji

19. Göğüs Cerrahisi

20. Kalp ve Damar Cerrahisi

21. Beyin ve Sinir Cerrahisi

22. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

III- Laboratuar Uzmanlık Alanları:

1. Biyokimya ve Klinik Biyokimya

2. Patolojik Anatomi

3. Tıbbi Farmakoloji

4.Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

IV- Akademik Uzmanlık Dalları:

1.Adli Tıp

2. Anatomi

3. Fizyoloji

4. Fizyopatoloji

5. Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji

6. Tıp Tarihi ve Deontoloji

7. Tıbbi Genetik

8. Nükleer Tıp.

 

İster uzman ister pratisyen olsun bir doktorun en önemli görevi toplumu ve kişileri her türlü hastalıktan korumak, bütün çabalara karsın sağğı bozulan kimseleri tedavi etmektir.

 

Ülkemizin sağlık personeline, özellikle hekime ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Hekim ve sağlık personeli sayısının yetersiz olması ve yurt düzeyinde dengesiz dağılımı yüzünden sağlık hizmetlerinde istenen gelişme sağlanamamaktadır. Ülkemizde her alanda yetişmiş hekime, özellikle pratisyen hekime büyük ihtiyaç vardır. Hekimlerin %70’i uzman hekim olup ülkenin gelişmiş bölgelerinde toplandıkları göz önüne alınırsa az gelişmiş bölgelerde hekime olan gereksinme daha iyi anlaşılabilir.

 

TIBBİ BİYOLOJİ BİLİMLER

 

         Mevcut Bölümler : Tıbbi Biyoloji Bilimler

         Alacağı Unvan     : Tıbbi Biyolog

         ÖSS Puan Türü    : SAY

         Eğitim Süresi       : 4

 

Tıbbi biyolojik bilimler programı modern tıbbın gereksinimlerinden doğmuş olup amacı tedavi edici

hekimin yeterince uğraşamadığı tıbbın temel konularında, geniş teorik bilgiye sahip ve uygulamaya yatkın araştırmacı yetiştirmektir. Tıbbi biyolojik bilimler bölümünün ders programları öğrenciye biyoloji ve tıp bilimleri yanında klinikle işbirliği sağlamak amacıyla enzimoloji, endokrinoloji, immünoloji, klinik genetik, hematoloji, onkoloji gibi klinik bilim dallarında da geniş temel bilgiler kazandıracak şekilde düzenlenmiştir.

 

Ayrıca tıp fakültelerinde yeterince gelişmemiş bulunan insan genetiği ve teratoloji bilimlerinin, alt dallarına ayrılarak daha geniş bir şekilde öğretilmesi uygun bulunmuştur. Nihayet bilimsel çalışmada çok gerekli laboratuar yöntemlerinin ve verilerin değerlendirilmesinde kullanılacak metotların öğretilmesi amacıyla da eğitime, uygulamalı matematik, biyoistatistik, bilgisayar sistemi, deney hayvanlarının ve bitkilerin tıpta kullanımı, elektrik-elektronik cihazların tıpta kullanımı gibi dersler, geniş uygulamaları ile birlikte, eklenmiş bulunmaktadır. Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümünde fizik, kimya, biyokimya, anatomi, histoloji, embriyoloji, fizyoloji, biyofizik, farmakoloji, mikrobiyoloji ve parazitoloji gibi dersler okutulmaktadır. Öğrenci dördüncü yılda belirli bir konuda mezuniyet tezi alarak bir araştırma yapmakla yükümlüdür.

 

Tıbbi biyolojik bilimler programını bitiren öğrenciye "Tıbbi Biyolog" unvanı verilir. Tıbbi biyolog, kanun ve tüzüklerde biyologlar için tanınan bütün haklara sahiptir. İsteyenler, sağlık bilimleri enstitüsü içinde istedikleri dalda yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparak akademik unvanlara sahip olur ve böylece tıbbın temel bilim dallarında öğretim üyeliği sansını kazanmış olur. Arzu edenler, biyologların kabul edildikleri tıp dallarında ihtisas eğitimi yaparak uzmanlaşabilirler. Örneğin, mikrobiyoloji dalında uzmanlaşarak özel bir bakteriyoloji laboratuarı kurabilirler.

 

Tıbbi biyolojik bilimler programı mezunları yükseköğretim kurumlarında, klinik ve laboratuarda yönetici olarak görev alabilirler. Bu bölüm mezunları hiçbir biçimde tedavi edici hekimlik yapamazlar. Ülkemizde giderek gelişmekte olan ilaç ve gıda endüstrisi içinde yer alan deneme, geliştirme ve kalite-kontrol laboratuarlarını yönetmede tıbbi biyolojik bilimler bölümünü bitirenlere ihtiyaç duyulacaktır.

 

         Not: Bu bölüme şu anda öğrenci alınmamaktadır.