MİMARLIK FAKÜLTESİ

(MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İLGİLİ BÖLÜMLER, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İLGİLİ BÖLÜMLER)

 

 

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

 

         Mevcut Bölümler : Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarımı

         Alacağı Unvan     : Endüstri Tasarımcısı

         ÖSS Puan Türü    : SAY, Özel Yetenek

         Eğitim Süresi       : 4

 

Endüstri ürünleri tasarımı programı, endüstride üretilmesi düşünülen herhangi bir eşyanın biçiminin nasıl olması, nasıl bir maddeden ne gibi bir süreçle üretileceğinin kullanışlılık, estetik vb. yönler göz önüne alınarak belirlenmesi hususunda eğitim yapar.

 

Endüstri ürünleri tasarım programında matematik, tasarı geometri, fizik, endüstriyel desen, malzemeler, statik, dinamik, ekonomi, sanat tarihi, psikoloji vb. dersler okutulmaktadır. Endüstri ürünleri tasarımı programında başarılı olabilmek için üretici, tasarım yapıcı ve sistematik bir düşünce yapısına sahip olmak gerekir.

 

Bu programdan mezun olanlara “Endüstri Tasarımcı” unvanı verilir. Endüstri tasarımcısı çalıştığı kurumda üretilecek ürünlerin tasarımını yapar. Endüstri tasarımcıları, özel ya da kamuya ait üretim kuruluşlarında tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi, özel tasarım büroları kurarak endüstriye hizmet verebilirler ve danışmanlık yapabilirler.

 

İÇ MİMARLIK

 

         Mevcut Bölümler : İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

         Alacağı Unvan     : İç Mimar

         ÖSS Puan Türü    : EA, Özel Yetenek

         Eğitim Süresi       : 4

 

İç mimarlık programının amacı, insanın ihtiyaçlarına ve eldeki malzemenin niteliğine uygun olarak, iç mekânın düzenlenmesi ve mekâna özgü mobilyaların özgün biçimlerinin tasarımı ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmaktır.

 

İç mimarlık programında tasarlama, temel eğitim, teknik resim, insan-çevre ilişkileri, yapı, güzel sanatlar, uygarlık tarihi, bina bilgisi dersleri okutulur. Ayrıca temeli daha çok tasarıma, mekânın temel işlevine uygun rasyonel ve uyumlu çözümler araştırılır. Mekâna özgü ekipmanların tasarımı yaptırılır.

 

Bu alana girmek isteyen lise öğrencileri kendilerini özellikle resim, düzgün şekil çizebilme, düşüncesini ifade edebilme gücüne sahip, yaratıcı bir kimse olması gereklidir.

 

İç mimarlık programında mezun olanlara "iç Mimar" unvanı verilir. İç mimarlık Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliğine bağiç Mimarlık Odası içinde yer alır. İç mimarlar mekan tasarımında ilk araştırmalardan yapının bitimine kadar mimarlık ekibinin içinde yer alırlar ve mekânların konum, boyut ve ekipmanlarını araştırır, belirler ve tasarımlarını hazırlarlar. Ayrıca, yapıların yeniden düzenlenmesi ve işlevlere yönetilmesi konularında her türlü araştırma ve tasarımları yaparak projelerini düzenlerler. İç mimarlar, endüstri içinde mobilya tasarımcısı olarak da görev alırlar. Kültür kalıtı ve eski eser yapılarının korunması ve yeniden kazanılması konularında her türlü restorasyon ve tasarım çalışmaları da iç mimarların uğraşlarıdır.

 

İç mimarın çalışma alanı, tasarım aşamasında büro; uygulama ve denetim aşamasında yapılar; malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalardır. İç mimarlar yürürlükteki kanun ve sözleşme hükümlerine göre kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığında, belediyelerde çalışabildikleri gibi, serbest olarak kendi bürolarında da çalışmalarını yürütmektedirler. Ülkemizde yetenekli iç mimarlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

 

MİMARLIK (İNŞAAT MİMARLIĞI)

 

         Mevcut Bölümler : Mimarlık

         Alacağı Unvan     : Mimar

         ÖSS Puan Türü    : SAY

         Eğitim Süresi       : 4

 

Mimarlık bölümü, her çeşit binanın isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Mimarlık bölümlerinde genel matematik, bina fiziği, mimari çizime giriş gibi temel mimarlık dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, yani plan çizimine dayalı, daha kapsamlı ve ileri düzeydeki mimari bilgileri içeren dersler okutulur.

 

Mimarlık bölümünde okumak isteyen öğrenciler matematik, fizik ve resim alanlarında başarılı olmalıdırlar. Uzay ilişkilerini görebilme (cisimlerin uzayda alacakları durumları göz önünde canlandırabilme), düzgün şekil çizebilme gücüne sahip, üretici bir kimse olması gereklidir.

 

Mimarlık bölümünden mezun olanlara "Mimar" unvanı verilir. Mimar önce, istek ve ihtiyaç sahibinin, yaptıracağı binada bulunmasını istediği özellikleri saptar. Yürürlükteki imar yasasını ve ihtiyaç sahibinin paraşal olanaklarını, binanın yapılacağı yerdeki doğal koşulları dikkate alarak binanın planını çizer. Binanın tamamlandıktan sonra alacağı biçimi gösteren ölçekli maketler hazırlar. Mimar, zamanının büyük kısmını proje çizmek, etüt ve proje kontrolü yapmakla geçirir. Belli aşamalarda projenin uygulanmasını denetlemek amacı ile inşaat yerine gider.

 

Kamu kesiminde çalışan mimarlar genellikle Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma Bakanlıklarında ve belediyelerde görev alırlar. Mimarlık serbest çalışmaya elverişli bir meslektir ve bugün özellikle büyük kentlerimizde mimarların birkaçı bir araya gelerek mimarlık bürosu açmayı tercih etmektedirler.

 

PEYZAJ MİMARLIĞI

 

         Mevcut Bölümler : Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım

         Alacağı Unvan     : Peyzaj Mimarı

         ÖSS Puan Türü    : EA

         Eğitim Süresi       : 4

 

Peyzaj mimarlığı programının amacı, insanın doğal çevresinin bilinçli bir biçimde, insanlar için yararlı ve estetik özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.

 

Peyzaj mimarlığı programında fizik, kimya, zooloji, botanik, jeoloji, meteoroloji, peyzaj mimarisi temel ilkeleri, perspektif model çizme tekniği, süs bitkileri üretim tekniği, şehir ve bölge planlamanın temel ilkeleri, peyzaj ekolojisi, kırsal çevre sorunları, ağaçlandırma, bitki sosyolojisi gibi dersler okutulmaktadır.

 

Peyzaj mimarlığı programını bitirenlere “Peyzaj Mimarı” unvanı verilir. Peyzaj mimarlığı alanında yetişen doğal çevreyi bozmadan, insan ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için planlar yapar, bir kentte parkların, bahçelerin, tarım alanlarının, yol ve binaların nerelere yerleştirilmesi gerektiği konusunda incelemelerde bulunur. Peyzaj mimarlığı genellikle belediyelerde ve toplu konut yapan inşaat şirketlerinde görev alabilirler.

 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

 

         Mevcut Bölümler : Şehir ve Bölge Planlama

         Alacağı Unvan     : Şehir ve Bölge Planlayıcısı

         ÖSS Puan Türü    : SAY

         Eğitim Süresi       : 4

 

Şehir ve bölge planlama bölümü, şehir alanının ekonomik olanaklara, insanların ihtiyaçlarına ve estetik kurallara uygun olarak planlanması ve çevre düzenlenmesine ilişkin eğitim ve araştırma yapar.

 

Şehir ve bölge planlama bölümlerinde matematik, sosyoloji, antropoloji (insanbilim), ekonomi, şehir planlamaya giriş, jeodezi-fotoğrametri, çevrebilim, bilgisayar, şehir ve köy sosyolojisi, planlaması, ekonomisi, şehir desenleme, istatistik, araştırma yöntemleri gibi dersler okutulur.

 

Şehir ve bölge planlama programından mezun olanlar "Şehir Plancısı" unvanını alırlar. Şehir plancısı şehirde konut, endüstri, ticaret, eğitim, sağlık vb. gereksinimler için arazinin nasıl kullanılacağına, binaların nerelere hangi yoğunlukta yerleştirileceğine karar verir ve bu kararın uygulanması ile ilgilenir, sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak şehirlerin gelişmesi için gerekli mekân düzenlemesini en uygun ve ekonomik biçimde oluşturmaya çalışır. Bunun için şehir plancısı, doğal çevre, sosyo-ekonomik yapı ve şehrin mekân yapısı arasında var olan ya da olması gereken karşılıklı ilişkileri dikkate alır. Şehrin fiziksel, sosyo-ekonomik ve demografik (nüfus) durumunu inceler, geleceğe ilişkin tahminler yapar. Şehir plancısının, bir kentin planının hazırlanması ve planın uygulanması aşamalarında, sosyal mühendislik ve yönetim bilimlerinden çok sayıda uzmanla bir arada çalışması gerekmektedir. Kentin gelişimi ve biçimi ile ilgili kararları şehir plancısı verirken; örneğin, alt yapı ile ilgili uygulamalarda çevre mühendisleriyle, açık alan düzenlemeleri ile ilgili konularda peyzaj mimarlarıyla işbirliğine gerek duyulmaktadır.

 

Ülkemizde şehir plancılarının çoğunluğu planlamacı olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında görev almaktadırlar. Serbest çalışan şehir plancıları, İller Bankası tarafından ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını hazırlama isini alabilirler. Ülkemizde şehir plancılığı yeni bir meslektir. Bu nedenle şehir plancıları gerek kamu kesiminde gerek özel kesimde kolay ve oldukça doyurucu ücretli iş bulabilmektedirler.