THERE IS / THERE ARE

(VARDIR)
"There is / there are" Türkçe'de "var" anlamına gelir . Tekiller ve sayılamayan isimler için "there is", çoğullar içinse "there are" kullanılır.
SINGULAR (Tekil ve sayılamayanlar)
there is.... (there's)
is there...?)
there is not (there isn't)
There is a big house in the garden. (Bahçede büyük bir ev vardır.)
There is a good programme on TV  (Televizyonda güzel bir program var.)
Excuse me, is there a good hotel near here? (Afedersiniz, buralarda güzel bir otel var mı?)
There isn't any money in my bag. (Çantada hiç para yok.)

PLURAL (Çoğul)

there are....
are there...?
there are not... (there aren't)

There are some big trees in the garden. (Bahçede birkaç tane büyük ağaç var.)
There are a lot of people in the garden. (Bahçede bir sürü insan var.)
Are there any books on the table? (Masanın üzerinde hiç kitap var mı?)
Yes, there are. / No, there aren't.
How many students are there in the class? (Bu sınıfta kaç tane öğrenci var?)
THERE IS AND IT IS
There is a flower  on the table. (Masanın üzerinde bir çiçek var.)
Bu cümlede "It's a flower on the table" diyemeyiz.
AMA;
I like this flower. It's very nice. (Bu çiçeği seviyorum. O çok güzel.)


 

 

 

 

 

 

 

 

SOME/ANY
► "some" kelimesi Türkçe'de "biraz/birkaç" anlamına gelir ve olumlu cümlelerde kullanılır.

Examples:

I'm going to buy some books. (Birkaç tane kitap alacağım.)
There is some ice in the glass. (Bardakta biraz buz var.)
We made some mistakes. (Bazı yanlışlar yaptık.)
She said something. (Birşey söyledi.)
I met someone. (Birisiyle tanıştım.)
►  "any" kelimesi Türkçe'de hiç anlamına gelir ve olumsuz cümlelerde kullanılır.
Examples:
I'm not going to buy any eggs. (Hiç yumurta almayacağım.)
There isn't any ice in the fridge. (Buzdolabında hiç buz yok.)
They didn't make any mistakes. (Hiç hata yapmadılar.)
She didn't say anything. (Hiçbirşey söylemedi.)
I didn't meet anybody. (Kimseyle tanışmadım.)
SORU CÜMLELERİNDE "SOME" VE "ANY"
►  Soru cümlelerinin çoğunda (istisnalar vardır) "any" kullanılır.
- Is there any ice in the fridge? (Buzdolabında hiç buz var mı?)
- Did they make any mistakes? (Onlar hiç hata yaptılar mı?)
- Are you doing anything this evening? (Bu akşam birşey yapıyor musun?)
İnsanlara birşey teklif ederken veya birşey önerirken kullandığımız soru cümlelerinde "any" değil, "some" kullanılır. Bu cümleler kalıp olarak soru cümlesi olsa da anlam bakımından ele alındığında gerçek soru değildir, tekliftir.
Examples:

- Would you like some water? (Biraz süt ister misiniz)
Bu cümle yapı olarak soru cümlesi olsa da bilgi alma amaçlı sorulan gerçek bir soru değildir, bir tekliftir.
- Would you like something to drink? (İçecek birşey ister miydiniz?)
- Can I have some bread? (Biraz ekmek alabilir miyim?)